Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Akí sú dnešní žiaci? Výsledky prieskumu sebahodnotenia a prežívania siedmakov

What are todays pupils like? The exploration results of self – esteem and affect of 7th. class pupils

Autor:

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, dobes@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

This article presents a survey done with 229 pupils in age of 12-13 around Slovakia. We surveyed self – esteem and affect. The exploration results are critical. They show substantial number of pupils who experience fear, sadness, lack of social support and accompanying tendency for anger and aggression.

Keywords

Pupils. 7th class. Basic school. Self – esteem. Affect.

Bibliografické informácie (sk)

DOBEŠ, Marek. Akí sú dnešní žiaci? Výsledky prieskumu sebahodnotenia a prežívania siedmakov. Človek a spoločnosť, 2006, roč. 9, č. 3.

Bibliographic information

DOBEŠ, Marek. What are todays pupils like? The exploration results of self – esteem and affect of 7th. class pupils. Individual and Society, 2006, Vol. 9, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok