Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Nezamestnaní a dôsledky nezamestnanosti

Unemployed and consequences of unemployment

Autor:

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dfedak@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)


 

Abstract

The aim of the recent study is to provide the main characteristics of  people without job and give the information about the possible impact of unemployment. The paper submits a review of contemporary findings  concerned with unemployed people and their financial deprivation, everyday-life changes, emotional distress and their social situation.

Keywords

Job. Unemployment. Financial deprivation.

Bibliografické informácie (sk)

FEDÁKOVÁ, Denisa. Nezamestnaní a dôsledky nezamestnanosti. Človek a spoločnosť, 2003, roč. 6, č. 4.

Bibliographic information

FEDÁKOVÁ, Denisa. Unemployed and consequences of unemployment. Individual and Society, 2003, Vol. 6, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok