Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Konštruovanie identity seniorov a senioriek mladými ľuďmi

A construction of identity of seniors by young people

Autor:

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, kentos@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstract

The submitted paper is dealing with the issues of identity seniors construction by young people with the help of  individual convictions, created by young people. The paper is focused  upon the selected results of the research realized on the research  sample of 140 young people. The attention is centered upon the analysis  of markers of identity and individual constructs of the base of gender,  level of education and place of stay.

Keywords

Identity of seniors. Young people. Base of gender.

Bibliografické informácie (sk)

KENTOŠ, Michal. Konštruovanie identity seniorov a senioriek mladými ľuďmi. Človek a spoločnosť, 2003, roč. 6, č. 2.

Bibliographic information

KENTOŠ, Michal. A construction of identity of seniors by young people. Individual and Society, 2003, Vol. 6, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok