Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Sociálne normy medzietnických vzťahov a ich percepcia Slovákmi a Rusínmi/Ukrajincami na Slovensku (výsledky empirickej analýzy)

Social norms of interethnic relations and their perception of Slovaks and Ruthenians / Ukrainians in Slovakia (results of empirical analysis)

Autor:

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

 

Abstract

The paper informs about the mode of application of new approach of  social norms in inter-ethnic relations. The basic principle oh this  approach is to discern individual types of norms - injunctive from  descriptive and personal (a model IDP). At the time, the paper presents  partial results of research realized among the Slovaks and  Ruthenians/Ukrainians, opinions of respondents in regard to selected  language right of minorities and their implementation in practical life  on the basis of utilized methodic. 

Keywords

Inter-ethnic relations. Slovaks. Ruthenians/Ukrainians.

Bibliografické informácie (sk)

HOMIŠINOVÁ, Mária. Sociálne normy medzietnických vzťahov a ich percepcia Slovákmi a Rusínmi/Ukrajincami na Slovensku (výsledky empirickej analýzy). Človek a spoločnosť, 2001, roč. 4, č. 2.

Bibliographic information

HOMIŠINOVÁ, Mária. Social norms of interethnic relations and their perception of Slovaks and Ruthenians / Ukrainians in Slovakia (results of empirical analysis). Individual and Society, 2001, Vol. 4, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok