Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Rusínsky jazyk na Slovensku (súčasný stav a perspektívy rozvoja)

The Ruthenian language in Slovakia (the Current State and Prospects for Development)

Autor:

Vasil Jabur

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Článok sa zaoberá myšlienkami formovania spisovného rusínskeho jazyka. V úvode sú uvedené štyri základné princípy, ktorými bola riadená príprava kodifikačných príručiek rusínskeho jazyka. Ďalej autor rozoberá príčinu znovunastolenia jazykového problému v Karpatskom regióne a opisuje, akú odozvu vyvolali prvé pokusy, ktoré sa snažili riešiť otázku normatívneho spisovného rusínskeho jazyka. Ďalej stručne opisuje kodifikáciu  rusínskeho jazyka a v závere sa venuje perspektívam rozvoja rusínskeho jazyka. 

Abstract

This article is about thoughts of forming written Ruthenian language. At the beginning four main principles according to which preparation of codification guides for Ruthenian language were guided. Author then addresses the reason for re-establishment of language problem in Carpathian region and describes the reaction to the first attempts that were trying to answer the question of written Ruthenian language. After there is brief description of codification of Ruthenian language and at the end he addresses perspectives of development of Ruthenian language. 

Keywords

Ruthenian language. Codification of language. Dialect.

Bibliografické informácie (sk)

JABUR, Vasil. Rusínsky jazyk na Slovensku (súčasný stav a perspektívy rozvoja). Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

JABUR, Vasil. The Ruthenian language in Slovakia (the Current State and Prospects for Development). Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok