Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The relationship of dark triad and job satisfaction among helping professionals

Autor:

Radka Čopková, Department of Engineering Education, Technical University of Košice, Slovak Republic, radka.copkova@tuke.sk

Anastázia Araňošová, Department of Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovak Republic, anastazia.aranosova@student.upjs.sk

doi: http://doi.org/10.31577/cas.2020.03.574

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Východiská: Osobnosť pomáhajúceho pracovníka je predmetom výskumu už nejaký čas, avšak perspektíva, s akou sa k tomuto výskumu pristupuje sa v priebehu času zmenila. Zatiaľ čo väčšina výskumníkov (napr. Bakker et al., 2006; Mlcák & Záskodná, 2008) sa skôr zameriavajú na adaptívne črty osobnosti, tzv. “svetlé stránky” (Oluf & Furnham, 2015), menej pozornosti je venovanej faktu, že tak ako každý človek, tak aj pomáhajúci profesionál disponuje do určitej miery maladaptívnymi stránkami osobnosti – “temnou stránkou”. Postoj k práci pomáhajúceho profesionála vychádza z dvoch motivačných faktorov, ktoré boli medzi pomáhajúcimi pracovníkmi detekované – jednou je vnímaná satisfakcia a dobrý pocit z pomáhania druhým (Kopřiva, 1997), druhým je túžba po moci a kontrole nad klientom (Guggenbuhl-Craig, 2007). Prirodzene vyvstáva otázka, či výkon pomocného povolania dokáže uspokojiť aj temnejšie potreby pracovníka. Z toho vyplýva, že vnímané uspokojenie z práce nemusí nevyhnutne súvisieť iba s poskytovaním pomoci, ale môže to byť aj kvôli temnejšej motivácii.

Cieľ: Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať vzťah troch averzívnych osobnostných čŕt - machiavelizmu, narcizmu a psychopatie, ktoré odborníci dnes nazývajú Temnou triádou (Paulhus & Williams, 2002), s pracovnou spokojnosťou na vzorke pomáhajúcich odborníkov - pedagogických pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov, záchranných zložiek a sociálnych pracovníkov.

Metóda: Štúdia sa uskutočnila na vzorke 151 pracovníkov z rôznych sektorov pomáhajúcich profesií (Mvek = 37,13; SD = 11,83). Ženy predstavovali 71,5% všetkých respondentov (N = 108) vo veku 19 až 65 rokov (Mvek= 38; SD = 12,6). Muži predstavovali zvyšných 28,5% respondentov (N = 43) vo veku 20 až 62 rokov (Mvek = 34,9; SD = 9,5). Boli identifikované štyri skupiny pomáhajúcich pracovníkov: pedagogickí pracovníci (PG) - učitelia materských škôl, učitelia základných škôl, učitelia stredných škôl (47,7%); zdravotnícki pracovníci (HC) - lekár, zdravotná sestra, fyzioterapeut, zdravotná sestra, ošetrovateľ, zubný technik (21,9%); záchranné zložky (RS) - policajt, hasič, záchranár, vojak (23,8%); sociálni pracovníci (SW) - sociálny pracovník, psychológ, špeciálny pedagóg (6,6%). Výber respondentov do výskumu prebiehal nenáhodným príležitostným a lavínový výberom. Použitá bola slovenská verzia Short Dark Triad - SD3 (Jones & Paulhus, 2014; Čopková, v recenzii) a slovenská verzia Job satisfaction survey (Spector, 1985; Mesárošová, 2016). Slovenská verzia Krátkej škály temnej triády pozostáva z 27 položiek, ktoré sýtia tri subškály - machiavelizmus, narcizmus, psychopatia. Každá dimenzia pozostáva z 9 položiek. Respondent odpovedá na 5-bodovej likertovskej škále (1 = vôbec nesúhlasím; 5 = úplne súhlasím). Ukazovatele vnútornej konzistencie vyjadrené koeficientom McDonaldova omega boli nasledujúce - ωm = 0,745; ωn = 0,619; ωp = 0,792. Slovenská verzia Dotazníka pracovnej spokojnosti (Mesárošová, 2016) vychádza z pôvodného Job satisfaction scale (Spector, 1985), ktorého cieľom je zachytiť spokojnosť s prácou v humanitných odvetviach, takže jej použitie je vhodné pre vzorku pomáhajúcich odborníkov. Obsahuje 36 položiek, respondenti odpovedajú na 6-bodovej likertovskej škále (1 = vôbec nesúhlasím; 6 = úplne súhlasím). Položky sýtia 9 faktorov (rovnomerne po 4 položky s cieľom pokryť všetky aspekty pracovnej spokojnosti). Deväť faktorov, ktorými dotazník zisťuje pracovnú spokojnosť sú – plat, možnosť postupu, vedenie, nefinančné odmeny, adekvátnosť odmeny, pracovné podmienky, spolupracovníci, povaha práce, komunikácia na pracovisku. Ukazovatele vnútornej konzistencie vyjadrené koeficientom McDonaldova omega boli uspokojivé - ωf1 = 0,807; ωf2 = 0,629; ωf3 = 0,826; ωf4 = 0,659; ωf5 = 0,713; ωf6 = 0,602; ωf7 = 0,722; ωf8 = 0,791; ωf9 = 0,776; ωjss = 0,899.

Výsledky: Zistené boli významné negatívne vzťahy medzi machiavelizmom a spokojnosťou so spolupracovníkmi (r = - 0,342**), povahou práce (r = - 0,162*), komunikáciou (r = - 0,343**). Narcizmus mal významný pozitívny vzťah so spokojnosťou s postupom (r = 0,224**), naopak, narcizmus mal negatívny významný vzťah so spokojnosťou so spolupracovníkmi (r = - 0,262**) a komunikáciou (r = - 0,173*). Psychopatia mala negatívne významné vzťahy so spokojnosťou s vedením (r = - 0,224**), spolupracovníkmi (r = - 0,296**), povahou práce (r = - 0,306**) a komunikáciou (r = - 0,236*). Machiavelizmus (r = - 0,227**) a psychopatia (r = - 0,173*) mali významný negatívny vzťah k celkovej spokojnosti s prácou. Temná triáda mala len veľmi slabé vzťahy s tými prvkami práce, ktoré súviseli s finančnou a nefinančnou odmenou, ako sú mzdy, výhody a odmeny. Analýza vzťahu medzi temnou triádou a pracovnými podmienkami viedla k rovnakým výsledkom. Koncept Dark Triad predpovedal 38,2% variancie spokojnosti s prácou medzi pomáhajúcimi profesionálmi. Regresná analýza ukázala, že temná triáda významne predpovedala celkovú spokojnosť s prácou (F(3/147) = 3,013; p = 0,032; R2 = 0,058), spokojnosť so spolupracovníkmi (F(3/147) = 8,093; p <0,001; R2 = 0,142), komunikáciou (F(3/147) = 6,842; p <0,001; R2 = 0,123), možnosťou postupu (F(3/147) = 3,437; p = 0,019; R2 = 0,066) a povahou práce (F(3/147) = 5,438; p = 0,001; R2 = 0,100).

Záver: Napriek limitom považujeme výsledky našej štúdie za prínosné, nakoľko poukázali na to, že aj pomáhajúci pracovníci, od ktorých sa automaticky očakáva obetavé a nezištné konanie disponujú do istej miery aj averzívnymi osobnostnými črtami, ktoré môžu byť nezanedbateľným prvkom pri tom, nakoľko považuje pomáhajúci profesionál jednotlivé prvky svojej práce za uspokojivé. Preto je rovnako dôležité a zaujímavé zvážiť, ako averzívne črty pomáhajúcich odborníkov súvisia s ich pracovnou spokojnosťou. Cenným výsledkom je najmä objasnenie prediktívnej sily čŕt Temnej trojice vo vzťahu k spokojnosti profesionálov s prácou.

Abstract

Background: While the personality of helping professionals has been the subject of research for quite some time, the approach towards this has changed over this period. While most research (e.g. Bakker et al., 2006; Mlcák & Záskodná, 2008) focuses more on adaptive personality traits - the so called „bright side“ (Oluf & Furnham, 2015) -, less attention was paid to the fact that, as with every person, a helping professional possesses, to some degree , maladaptive personality traits, or a „dark side“. The job attitude of the helping professional results from two motivating factors detected in the workers in human services; one is perceived satisfaction and a positive feeling from helping others (Kopřiva, 1997); the other is a desire for power and control over the client (Guggenbuhl-Craig, 2007). The question that naturally arises is whether the helping profession can satisfy even the darker needs of the worker if it follows that perceived job satisfaction does not necessarily have to be related only to the granting of aid, but may also be due to such darker motivation.

Aim: The aim of the present study was to examine the relationship of three aversive personality traits: Machiavellianism, narcissism and psychopathy - nowadays known by experts as the Dark Triad (Paulhus & Williams, 2002) - ; with work satisfaction on a sample of helping professionals - pedagogical workers, healthcare workers, rescue workers and social workers.

Method: The study was conducted on a sample of 151 participants from different sectors of the helping professions (Mage = 37.13; SD = 11.83). Females represented 71.5% of all respondents (N = 108), aged 19 to 65 (Mage = 38; SD = 12.6). Males represented the remaining 28.5% of respondents (N = 43), aged 20 to 62 (Mage = 34.9; SD = 9.5). Four groups of helping professionals were identified: pedagogical workers (PG) - kindergarten teachers, elementary school teachers, secondary school teachers (47.7%); healthcare workers (HC) - doctors, nurses, physiotherapists, sanitary workers, dental technicians (21.9%); rescue workers (RS) - policemen, firemen, rescuers, soldiers (23.8%); social workers (SW) – social workers, psychologists, special pedagogues (6.6%). A convenience and purposive sampling method was used. The Slovak version of Short Dark Triad - SD3 (Jones & Paulhus, 2014; Čopková, in review) and the Slovak version of Job Satisfaction Survey (Spector, 1985; Mesárošová, 2016) were administered. The Slovak version of Short Dark Triad consists of 27 items that saturate three subscales – Machiavellianism, narcissism, psychopathy. Each dimension consists of 9 items. The respondent responds to a 5-point likert scale (1 = strongly disagree; 5 = strongly agree). The indicators of the internal consistency of the scales expressed by the McDonald´s omega coefficient were as follows - ωm = 0.745; ωn = 0.619; ωp = 0.792. Slovak version of Job satisfaction survey is based on the original Job satisfaction survey (Spector, 1985; Mesárošová, 2016)), which is aimed at capturing job satisfaction in the humanitarian sectors, so its use is suitable for a sample of helping professionals. It contains 36 items. The respondent answers on a 6-point scale (1 = strongly disagree; 6 = strongly agree). Nine factors of job satisfaction are saturated with four items in the questionnaire, and these are distributed across the– pay, promotion, supervision, benefits, rewards, conditions, co-workers, nature of work, and communication. The indicators of internal consistency of the scales expressed by the McDonald´s omega coefficient were satisfactory - ωf1 = 0.807; ωf2 = 0.629; ωf3 = 0.826; ωf4 = 0.659; ωf5 = 0.713; ωf6 = 0.602; ωf7 = 0.722; ωf8 = 0.791; ωf9 = 0.776; ωjss = 0.899.

Results: Significant negative relationships were identified between Machiavellianism and satisfaction with co-workers (r = - 0.342**), nature of work (r = - 0.162*), communication (r = - 0.343**). Narcissism had a significant positive relationship with the satisfaction with promotion (r = 0.224**), but had a negative significant relationship with satisfaction with co-workers (r = - 0.262**) and communication (r = - 0.173*). Psychopathy had negative significant relationships with satisfaction with supervision (r = - 0.224**), co-workers (r = - 0.296**), the nature of work (r = - 0.306**) and communication (r = - 0.236**). Machiavellianism (r = - 0.227**) and psychopathy (r = - 0.173*) have a significant negative relationship with overall job satisfaction. The Dark Triad had only very weak relationships with those elements of work related to financial and non-financial remuneration, such as pay, benefits and rewards. The analysis of the relationship between the Dark Triad and working conditions led to the same results. The Dark Triad concept predicted a 38.2% variation in job satisfaction among helping professionals. The regression analysis indicated that the Dark Triad significantly predicted overall job satisfaction (F(3/147) = 3.013; p = 0.032; R2 = 0.058), satisfaction with co-workers (F(3/147) = 8.093; p <0.001; R2 = 0.142), communication (F(3/147) = 6.842; p <0.001; R2 = 0,123), promotion (F(3/147) = 3.437; p = 0.019; R2 = 0.066) and the nature of work (F(3/147) = 5.438; p = 0.001; R2 = 0.100).

Conclusion: In spite of some limits, we consider the results of our study to be beneficial as they have shown that helping professionals, who are automatically expected to be selfless and prosocial, also have some aversive personality traits, which may be a significant element in how helping professional consider individual elements of their work satisfaction. Therefore, it is equally important and interesting to consider how the aversive traits of helping professionals are related to their job satisfaction. In particular, the clarification of the predictive strength of the Dark Triad traits in relation to helping professionals’ job satisfaction is a valuable finding of our research.

Keywords

Dark triad. Machiavellianism. Narcissism. Psychopathy. Job satisfaction. Helping professionals

Bibliografické informácie (sk)

 


Bibliographic information

Čopková, R., & Araňošová, A. (2020). The Relationship of Dark Triad and Job Satisfaction among Helping Professionals, Človek a  spoločnosť [Individual and Society], 23(3), 18-33. http://doi.org/10.31577/cas.2020.03.574

Článok v PDF

Zdieľať článok