Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Vykonávaná starostlivosť o zdravie a vnímanie rizika v súvislosti s narastajúcim vekom

Performed health care and the perception of risk in relation to aging

Autor:

Monika Hricová, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vavricova.monika@gmail.com

Beáta Ráczová, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, beata.raczova@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cieľom príspevku je objasniť charakter preferovaných aktivít týkajúcich sa starostlivosti o zdravie v priebehu starnutia, konkrétne v období strednej, neskorej dospelosti a v seniorskom veku. Následne ozrejmiť vzťah vykonávanej starostlivosti o zdravie a vnímania rizikovosti (škodlivosti) faktorov ako je užívanie alkoholu, drog, rizikové používanie internetu alebo poškodzujúce sexuálne správanie. Výskumný súbor tvorilo 302 respondentov vo veku od 35 do 80 rokov (M = 58,56; SD = 13,82).Výskumnou metódou bol Dotazník vykonávanej starostlivosti o seba (Lovaš, Hricová, 2015) a Dotazník vnímania rizika (Lovaš, Mésznerová, 2014). Analýza preukázala, že respondenti sa o svoje telo a fyzické zdravie najviac starajú v období stredného veku, naopak vykonávanie aktivít pri ohrození zdravia dominovalo u seniorov. Výsledky potvrdili vývinový trend, pri ktorom s vekom klesá frekvencia starostlivosti o fyzickú pohodu a naopak narastá starostlivosť o seba v prípade zdravotných ťažkostí. Priemerné hodnoty vnímanej rizikovosti naznačujú, že obdobie stredného veku je na percepciu rizika najcitlivejšie. Výsledky ďalej ukázali, že čím sa jedinci viac starajú o svoju fyzickú pohodu, telo a zdravie, tým intenzívnejšie vnímajú užívanie návykových látok (alkohol, drogy) ako ohrozujúce. Vykonávanie starostlivosti o seba pri ohrození zdravia pozitívne korelovalo s rizikovosťou užívania mäkkých aj tvrdých drog. Starostlivosť o seba a vyhýbanie sa riziku možno považovať za celoživotné stratégie, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu starnutia.

Abstract

The aim of this paper is to clarify: the nature of the performed activities related to health care during aging, particularly in middle and later adulthood, and senior age  and to clarify the correlation between health care and the perception of risk (harm) factors such as alcohol use, drug or internet use. The sample consists of 302 respondents at the age between 35 and 80 years (M = 58.56, SD = 13.82). For data collection Performed self-care actions (Lovaš, Hricová, 2015) and Risk perception questionnaire (Lovaš, Mésznerová, 2014) are used. It is shown that in the middle adulthood the most frequent strategy is the health care of one´s psychological wellbeing. On the contrary, in the senior age,  preferred activities are associated with the health preservation and health problems prevention. Development trend that lies in the decreasing character of performed self-care activities in the area of physical wellbeing and increasing of self-care activities related with health problems is confirmed. The average values of perceived risk suggest that the period of middle age is the most sensitive to the perception of risk. The results further showed that the subjects were more concerned about their physical well-being, body and health and that the more intense substance abuse (alcohol, drugs) was perceived as threatening. Actions performed of self-care to health threats positively correlated with risk taking of soft and hard drugs. Self-care and risk avoidance can be considered a lifelong strategy that could affect the quality of aging.

Keywords

Self-care. Risk perception. Health. Aging.

Bibliografické informácie (sk)

HRICOVÁ, Monika – RÁCZOVÁ, Beáta. Vykonávaná starostlivosť o zdravie a vnímanie rizika v súvislosti s narastajúcim vekom. Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 4.

Bibliographic information

HRICOVÁ, Monika – RÁCZOVÁ, Beáta. Performed health care and the perception of risk in relation to aging. Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok