Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

János Esterházy – problém výskumu slovenských a maďarských historikov

János Esterházy – research problem Slovak and Hungarian historians.

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV sutaj@saske.sk – Katedra histórie FF UPJŠ stefan.sutaj@upjs.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The article discusses the research of personality János Esterházy in cooperation of Slovak and Hungarian historians. It provides information on new documents to this issue  in the Archive of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and in the Slovak National Archive in Bratislava.

Keywords

János Esterházy. Slovak history. Hungarian history.

Bibliographic information

ŠUTAJ, Štefan. János Esterházy – research problem Slovak and Hungarian historians.Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok