Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Jazyková znalosť a medzigeneračná jazyková komunikácia slovenskej mládeže na Slovensku a v Maďarsku – empirický kontext

Knowledge of Communication Languages and Inter-Generation Relations of Lingual Behaviour of Slovak Youth in Slovakia and Hungary – Empirical Context.

Autor:

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisinova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

An intention of this paper is to present results of empirical research into the lingual-communication behaviour  of the Slovak youth in Slovakia and Hungary. This research was conducted in both countries during the 2010. The investigation focused on spoken expressions of the Slovak language in surroundings which are typical for the application of the written language as a form of a social contact in school – with friends, peers and in family. The referential framework of this article consists of three analytical levels: analysis of a knowledge degree of the Slovak and Hungarian language (in the case of the Slovak language its lingual appearances are analysed); inter-generation relations of the lingual communication; analysis of mutual contexts (dependence on identification signs).

Keywords

Communication knowledge of languages. The Slovak language. The Hungarian language. Generation context.

Bibliografické informácie (sk)

HOMIŠINOVÁ, Mária. Jazyková znalosť a medzigeneračná jazyková komunikácia slovenskej mládeže na Slovensku a v Maďarsku – empirický kontext. Človek a spoločnosť, 2011, roč. 14, č. 3.

Bibliographic information

HOMIŠINOVÁ, Mária. Knowledge of Communication Languages and Inter-Generation Relations of Lingual Behaviour of Slovak Youth in Slovakia and Hungary – Empirical Context. Individual and Society, 2011, Vol. 14, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok