Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Pokyny pre autorov

POKYNY PRE AUTOROV

application/pdf   POKYNY PRE AUTOROV

application/pdf   ČESTNÉ VYHLÁSENIE


Pokyny pre prispievateľov do časopisu Človek a spoločnosť

Internetový časopis Človek a spoločnosť [Individual and Society] je recenzované periodikum vychádzajúce 4 krát ročne. Časopis uverejňuje pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, materiálové štúdie, prehľadové štúdie, diskusné príspevky, recenzie, anotácie, správy z vedeckých podujatí.


●  Príjem príspevkov

Časopis publikuje príspevky  napísané v anglickom  jazyku. Vo výnimočných prípadoch (špeciálne číslo / Supplement) môžu byť príspevky publikované v slovenskom jazyku. 

Rukopis zasielajte na e-mailovú adresu durkovska@saske.sk alebo cas@saske.sk.


●  Recenzné konanie a rozhodnutie o publikovaní

Každý príspevok je posúdený dvoma recenzentmi, pričom recenzné konanie je obojstranne anonymné. Podľa pripomienok recenzentov môže byť práca vrátená autorovi na doplnenie alebo prepracovanie. Zaslaním príspevku do redakcie nevzniká autorovi právny nárok na jeho uverejnenie. 

Záverečné rozhodnutie vo veci akceptácie alebo zamietnutia príspevku je v plnej kompetencii redakčnej rady. Výsledok redakčného pokračovania je autorom oznámený do 90 dní od prijatia príspevku do redakcie. V ojedinelých prípadoch môže redakčné pokračovanie trvať aj dlhší čas. Za štylistickú a pravopisnú stránku príspevku zodpovedajú autori. Závažné jazykové nedostatky môžu byť dôvodom neprijatia (odmietnutia) príspevku. Redakcia si vyhradzuje právo vykonávať drobné štylistické úpravy textu bez priebežnej konzultácie s autorom s tým, že autor sa s nimi oboznámi pri autorskej korektúre. Redakcia podľa vlastného uváženia rozhoduje o zaradení príspevkov  do jednotlivých čísel a  vyhradzuje si právo  na zamietnutie textov, ktoré nekorešpondujú s obsahovým zameraním časopisu, nedosahujú jeho odbornú úroveň, ktoré nerešpektujú stanovené pokyny pre autorov alebo neprejdú recenzným pokračovaním. 


●  Náležitosti a štruktúra príspevku sú uvedené v PDF 


●  Uvádzanie bibliografických odkazov je možné dvoma spôsobmi:

1. podľa normy APA

2. podľa normy STN ISO 690

Viac informácií nájdete na: 

http://www.apastyle.org/