Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Why Is Social Intelligence Difficult to Measure?

Why Is Social Intelligence Difficult to Measure?

Autor:

Katarína Vasiľová, katarina.vasilova@k8y.net

František Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, baumgar@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok sa venuje problematike merania sociálnej inteligencie. Ťažkosti s jej zisťovaním vyplývajú z faktu, že sociálna inteligencia je mnohorozmerný konštrukt a všeobecne prijímané vymedzenie chýba. Na základe literárnych prameňov boli analyzované viaceré metodiky sociálnej inteligencie. Sledovali sme ich spoločné znaky, ako aj rozdiely. Tým sa vytvoril rámec pre konštruovanie nových metód orientovaných na rozličné aspekty sociálnej inteligencie. Dáta boli získané vo výbere univerzitných študentov. Použili sme Škálu sociálnej inteligencie z Tromsø (TSIS) spolu s dvoma novými metodikami sociálnej inteligencie. Výsledky poukázali na to, že sociálna inteligencia má viaceré stránky a je veľmi dôležité identifikovať jej podstatné komponenty s cieľom vytvoriť metodiku, ktorá by bola stručná a efektívna.

Abstract

This paper considers the problem of measuring social intelligence. Difficulties with the detection result from the fact that social intelligence is a multidimensional construct a generally accepted definition is missing. Based on literary sources were analyzed several methodologies of social intelligence. We followed their commonalities as well as differences. This created a framework for the design of new methods based on different aspects of social intelligence. Data were obtained in the selection of university students. We used a range of social intelligence from Tromsø (TSIS) along with two new methodologies of social intelligence. The results showed that social intelligence has multiple pages and it is very important to identify the essential components to develop a methodology that would be concise and efficient.

Bibliografické informácie (sk)

VASIĽOVÁ, Katarína - BAUMGARTNER, František. Prečo je ťažké merať sociálnu inteligenciu? Človek a spoločnosť, 2005, roč. 8, č. 4.

Bibliographic information

VASIĽOVÁ, Katarína - BAUMGARTNER, František. Why Is Social Intelligence Difficult to Measure?. Individual and Society, 2005, Vol. 8, No. 4. 

Článok v PDF

Zdieľať článok