Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Attitudes of Females towards Information and Communication Technologies

Postoje žien k informačným a komunikačným technológiám

Autor:

Dušan Vitko, Technická univerzita Košice, dusan.vitko@tuke.sk

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The first part of the article deals with the European programmers, which are focused upon information and communications technologies. It emphasizes their necessity and possibilities of their use. Consequently, it briefly describes experience and scientific knowledge from observation of the influence of  ICT knowledge and attitude towards its application. The main part of the article describes targets and aims of TEZEK project, used methods and achieved results in attitude of study.

Bibliografické informácie (sk)

VITKO, Dušan - VÝROST, Jozef - FRANKOVSKÝ, Miroslav. Postoje žien k informačným a komunikačným technológiám. Človek a spoločnosť, 2005, roč. 8, č. 4.

Bibliographic information

VITKO, Dušan - VÝROST, Jozef -  FRANKOVSKÝ, Miroslav. Attitudes of Females towards Information and Communication Technologies. Individual and Society, 2005, Vol. 8, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok