Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Documents and work with them in the field of ethno-history

Dokumenty a práca s nimi v etnohistórii

Autor:

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, konecny@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The author is sketching a gradual shift of the task of the written sources in research of history. He is defining basic notions connected with the theory and practice of historical research. The main attention is given to the documents, to their selection, specifics and basic modes of their utilization in historical research, especially in the field of ethnic issues. An attention is also given to the main phase of historical work and specific issues from the aspect of ethno-history.

Bibliografické informácie (sk)

KONEČNÝ, Stanislav. Dokumenty a práca s nimi v etnohistórii. Človek a spoločnosť, 2005, roč. 8, č. 3.

Bibliographic information

KONEČNÝ, Stanislav. Documents and work with them in the field of ethno-history. Individual and Society, 2005, Vol. 8, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok