Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Lex Aquilia and the problem of broken causality in Roman law (disagree Celsus and Julian)

Lex Aquilia a problém prerušenej kauzality v rímskom práve (rozdielny názor Celsa a Juliána)

Autor:

Blažena Antalová, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, antalova@pravo.upjs.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)


 

Abstract

One from the basical assumption of responsibility from deliquency of  illicit damage extraneous thing (damnum iniuria datum) was causal  connectivity between acting of wrongdoer and arosed damage (causal  connectivity). The contribution is devoted to a special problems of  causal connectivity - predetermination of causal connectivity. Author in this contribution at introduction shortly characterizes fundamentals of predetermination causal connectivity, in another deal analysing  different opinions Roman jurists - Celsus and Julianus - on parcial  problems this problematics. The closure of this contribution emphasize  disposal of decision making of Roman jurists, from which nowadays Roman  jurists can learn about importance of their casual attitude for modern  law and cases.

Bibliografické informácie (sk)

ANTALOVÁ, Blažena. Lex Aquilia a problém prerušenej kauzality v rímskom práve (rozdielny názor Celsa a Juliána). Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 1.

Bibliographic information

ANTALOVÁ, Blažena. Lex Aquilia and the problem of broken causality in Roman law (disagree Celsus and Julian). Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok