Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Political Integration of the Romani Minority in post-Communist Slovakia and Macedonia

Political Integration of the Romani Minority in post-Communist Slovakia and Macedonia

Autor:

Eben Friedman, friedman@ecmi.de

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

 

Autor štúdie sa pokúša porovnať stupeň politickej integrácie Rómov na Slovensku a v Macedónsku po rozpade komunistického systému a sovietskeho bloku. Príčinu vyššej integrovanosti rómskej menšiny v Macedónsku vidí vo väčšej rivalite a vyrovnanosti politických síl v rámci majority a v intenzívnejšom ovplyvňovaní národnostnej politiky zo strany menšinového obyvateľstva v podobe aktivít albánskej minority. Politická scéna na Slovensku sa vyznačovala viacročnou dominanciou populistického a autoritárskeho Hnutia za demokratické Slovensko (1992-1998), preto Rómovia nemohli profitovať na vyváženom politickom súperení politických síl v krajine. Naviac, etnické minority vedené maďarskou menšinou boli relatívne slabšie, viac izolované, preto si ani Rómovia nedokázali vybudovať pevnejšie postavenie a ústretovejšiu menšinovú politiku. 

Abstract

Author of this study is trying to compare degree of political integration of Roms in Slovakia and Macedonia after break-up of communistic system and Soviet Bloc. He sees the cause of higher integration of Romani minority in Macedonia in bigger rivalry and evenness of political powers within majority and in intensive influencing of national politics by minority population by various activities of Balkan minority. Political scene in Slovakia was characterized by dominance for more years of populist and authoritarian Movement for a Democratic Slovakia (1992 – 1998) that is why Roms could not profit from balanced political rivalry of political powers in the country. In addition ethnic minorities led by Hungarian minority were relatively weak, more isolated and because of that also Roms were not able to build stronger position and more accommodating minority politics.

Bibliografické informácie (sk)

FRIEDMAN, Eben. Politická integrácia rómskej menšiny v post komunistickom Slovensku a v Macedónsku. Človek a spoločnosť, 2003, roč. 6, č. 3.

Bibliographic information

FRIEDMAN, Eben. Political Integration of the Romani Minority in post-Communist Slovakia and Macedonia. Individual and Society, 2003, Vol. 6, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok