Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The changes of attitudes of German minority in Slovakia in course of World War Second

The changes of attitudes of German minority in Slovakia in course of World War Second

Autor:

Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gabzdil@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V priebehu existencie Slovenskej republiky (1939-1945) bola Deutsche Partei jedinou politickou reprezentantkou nemeckej menšiny na Slovensku. Medzi nemeckým obyvateľstvom sa usilovala o dôslednú implementáciu nacionálne socialistického programu. Totalizácia nemeckej spoločnosti, prezentovaná ideológmi nacizmu ako výsledok nadradenosti nemeckého národa a dôkaz Hitlerovho génia, vyvolala i medzi slovenskými Nemcami vlnu nacionalizmu. Vzhľadom na predchádzajúci vývoj a postavenie Nemcov na Slovensku táto ideológia nemala hlboké korene, u mnohých bola skôr výsledkom extrémnych vplyvov, ako vnútorného prirodzeného vývoja. "Nemectvo" bolo v radoch príslušníkov nemeckej menšiny novým javom, ktorý bol občas aj pre ich slovenských spoluobčanov prekvapujúci, ale práve preto zdôrazňovaný a manifestovaný. Do akej miery sa vedeniu DP podarilo z pestrej zmesi presvedčení, názorov a náboženstiev Nemcov na Slovensku urobiť prostredníctvom "košieľ príslušníkov SS" skutočne vnútorne presvedčených a pevne stotožnených národných socialistov, je dnes ťažko možné posúdiť. V priebehu druhej svetovej vojny nebol postoj nemeckého obyvateľstva na Slovensku k ideológii nacizmu a nacionalizmu stabilný. Od roku 1943 dochádzalo postupne k evidentným zmenám v postojoch časti nemeckého obyvateľstva ku mašinérii nemeckého nacizmu. S blížiacim sa koncom druhej svetovej vojny a postupujúcim východným frontom na slovenské územie sa príslušníci nemeckej menšiny ocitli v zložitej situácii. Východisko z nej hľadali v evakuácii, počas ktorej opustili slovenské územie, až na nepatrné výnimky, temer všetci Nemci.

Abstract

During the existence of Slovak republic (1939 – 1945) Deutsche Partei was the only political representative of German minority in Slovakia. It was striving for thorough implementation of national socialistic program among German population. Tantalization of German society presented by Nazi ideologists as a result of German nation superiority and proof of Hitler’s genius evoked groundswell of nationalism also among Slovak Germans. Considering previous German development and their previous position in Slovakia this ideology did not have deep roots, among many it was rather result of extreme influence than inner natural development. “Germanism” was among members of German minority new phenomena, which was sometimes surprising also for their Slovak fellow citizens and because that emphasized and manifested. Today it is difficult to assess the extent to which leaders of DP succeeded in making really deeply convinced and identified national socialist by means of “shirts of SS members” from variety of beliefs, opinions and religions of Germans in Slovakia. During Second World War attitude of German population in Slovakia to Nazi and nationalistic ideology was not stable. From 1943 apparent changes in attitude towards German Nazism in part of German population gradually came about. With the oncoming end of Second World War and proceeding eastern front to Slovak territory German minority found themselves in complicated situation. They were trying to find solution in evacuation during which almost all Germans with few exceptions left Slovak territory.

Bibliographic information

GABDZILOVÁ, Soňa. The changes of attitudes of German minority in Slovakia in course of World War Second. Individual and Society, Vol. 5, No. 1. 

Článok v PDF

Zdieľať článok