Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The Importance and the Need of Teaching Local History to Minority Schools

Význam a potreba vyučovania lokálnej histórie na menšinových školách

Autor:

Ján Chlebnický

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Článok je zameraný na priblíženie a vysvetlenie potreby obnovenia obsahovej stránky výchovnovzdelávacej činnosti slovenských národnostných škôl v Maďarsku. Situácia Slovákov žijúcich v Maďarsku je zložitá. Článok zdôrazňuje nevyhnutnosť formovania a zvyšovania národnostného povedomia popri vyučovaní slovenského jazyka, slovenskej kultúry a slovenských tradícií. Táto potreba je priblížená na príklade z Békešskej Čaby, kde bola zostavená slovensko-maďarská čítanka zo samotnej histórie Békešskej Čaby. 

Abstract

The article is devoted to the need of recreating educational activities of Slovak national schools in Hungary. Situation of Slovaks living in Hungary is rather complicated. The article underlines necessity of shaping and enhancing national awareness alongside Slovak language, Slovak culture and Slovak traditions. This necessity is demonstrated on the Békešska Čaba where the Slovak – Hungarian textbook was created on the basis of Békešska’s Čaba own history.

Bibliografické informácie (sk)

CHLEBNICKÝ, Ján. Význam a potreba vyučovania lokálnej histórie na menšinových školách. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

CHLEBNICKÝ, Ján. The Importance and the Need of Teaching Local History to Minority Schools. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok