Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Development of adoption of the law issue about using minority languages in Slovakia

Vývoj otázky prijatia zákona o používaní jazykov národnostných menšín v Slovenskej republike

Autor:

Marek Brenčič

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V predloženom príspevku  sme sa venovali otázkam prijatia zákona o používaní jazykov národnostných menšín v Slovenskej republike. Jednotlivé články príspevku tvorí vývoj daného zákona od roku 1990 do roku 1998, v roku 1999. V závere diskutujeme ďalšie otázky, ktoré sa objavili v rámci vývoja zákona. Súčasťou príspevku je aj text zákona č. 184/1999 Z.z. z 10. júla 1999 o používaní jazykov národnostných menšín.

Abstract

In the present paper, we address the issues of adoption of the law on the use of minority languages in Slovakia. Individual parts of contribution consists of the development of law from 1990 to 1998 and in 1999. In conclusion, we discuss other issues that have arisen in the development of the law. Part of the paper is the text of the law no. 184/1999 Coll, of 10 July 1999 on the use of minority languages. 

Bibliografické informácie (sk)

BRENČIČ, Marek. Vývoj otázky prijatia zákona o používaní jazykov národnostných menšín v Slovenskej republike. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

BRENČIČ, Marek. Development of adoption of the law issue about using minority languages in Slovakia. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok