Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The role of Carpathian German Association in the build-up of minority schools and development of cultural traditions of German population in Slovakia

Úloha Karpatskonemeckého spolku pri výstavbe menšinového školstva a rozvoji kultúrnych tradícií nemeckého obyvateľstva na Slovensku

Autor:

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Až do roku 1989 neboli členom nemeckej komunity na Slovensku priznané žiadne menšinové práva. Rozvoj nemeckého školstva, umožnený zmenou politického zriadenia bol do značnej miery závislý na podpore a aktívnej spoluúčasti Karpatskonemeckého spolku (KNS), založeného v roku 1990. Organizačne je KNS rozčlenený do piatich regiónov pokrývajúcich územie Slovenska. Vďaka kontaktom členov spolku bolo možné zabezpečiť pedagógov zo Spolkovej republiky Nemecko, bez ktorých by vyučovanie v nemeckom jazyku nebolo možné zabezpečiť v požadovanom rozsahu a kvalite. Nezastupiteľná je úloha KNS v uchovaní a rozvoji kultúrnych tradícií nemeckého obyvateľstva Slovenska. 

Abstract

Till year 1989 members of German community were not awarded minority rights. The development of German minority schools, conditioned by change of political system was do the large extent depended upon support and active participation lf Carpathian German Association (CGA), founded in year 1990. Structurally the CGA is divided into five regions, covering the territory of Slovakia.  Thanks to contacts of members of CGA, it was possible to secure teachers from Germany, without those, an education of German language would be impossible in required side and quality. Indispensable is the role of CGA in preservation of cultural traditions of German population of Slovakia.

Bibliografické informácie (sk)

OLEJNÍK, Milan. Úloha Karpatskonemeckého spolku pri výstavbe menšinového školstva a rozvoji kultúrnych tradícií nemeckého obyvateľstva na Slovensku. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

OLEJNÍK, Milan. The role of Carpathian German Association in the build-up of minority schools and development of cultural traditions of German population in Slovakia. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok