Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Efforts of Ruthenian Revival of Codification of the Ruthenian Language, its Wider Application and Further Development

Snahy Rusínskej obrody o kodifikáciu rusínskeho jazyka, jeho širšie uplatnenie a ďalší rozvoj

Autor:

Alexander Zozuľák, rusin@vadium.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Článok v úvode pojednáva o snahách priekopníkov o kodifikáciu rusínskeho jazyka. Išlo o činnosti členov redakcie periodických a neperiodických vydaní v rusínskom jazyku. Ďalej opisuje práce nad prípravou kodifikácie rusínskeho jazyka na Slovensku. Spomína mená dôležitých  ľudí, ktorí k tejto práci prispeli, ako aj medzníky spojené s dosahovaním vytýčeného cieľa. Po slávnostnom prehlásení kodifikácie rusínskeho jazyka nastala snaha jazyk ďalej rozvíjať a nájsť mu širšie uplatnenie, k čomu výrazne prispela Rusínska obroda. V článku sú ďalej prezentované snahy o zviditeľnenie rusínskeho jazyka.

Abstract

At the beginning this article focuses on efforts of pioneers to codify Ruthenian language. It was activity of members of the editorial staff of periodical and aperiodical issues in newspaper in Ruthenian language. Later this article describes the preparation work on codification of Ruthenian language in Slovakia. Important people who help in these preparations are mentioned as well as milestones in achieving this goal. After codification ceremony of Ruthenian language obvious effort to further develop this language and find broader use for it was present. Ruthenian revial helped in this effort. In the article you can also find efforts to make Ruthenian language more visible. 

Bibliografické informácie (sk)

ZOZUĽÁK, Alexander. Snahy Rusínskej obrody o kodifikáciu rusínskeho jazyka, jeho širšie uplatnenie a ďalší rozvoj. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

ZOZUĽÁK, Alexander. Efforts of Ruthenian Revival of Codification of the Ruthenian Language, its Wider Application and Further Development. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1. 

Článok v PDF

Zdieľať článok