Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Retrospective, Present and perspective of education of national minorities in the Czech Republic (Development after 1945)

Retrospektíva, súčasnosť a perspektíva školstva národnostných menšín v Českej republike (Vývoj po roku 1945)

Autor:

Oľga Šrajerová, szmoprir@opanet.cz

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cieľom príspevku je popísať vývoj menšinového školstva v Českej republike. Odrážajú sa v ňom zmeny v demografickej a sociálnej štruktúre, územného rozmiestnenia, aktivity národnostných kultúrnych organizácií aj jednotlivcov predstaviteľov elít danej menšiny,  ako aj postupujúcej integrácie do majoritnej českej spoločnosti a následnej asimilácie. Náš výskum preukázal, že česká spoločnosť prejavuje veľké pochopenie a toleranciu pre národnostné školstvo. Zánik jedinej slovenskej školy však podľa nás neznamená zánik slovenskej menšiny v ČR a vedomie národnej príslušnosti u jej príslušníkov zostáva zachované a menšina vykazuje svoju aktívnu činnosť v kultúrnej sfére.

Abstract

The aim of this paper is to describe the development of minority education in the Czech Republic. It reflect changes in the demographic and social structure, spatial distribution, the activities of national cultural organizations and elite representatives of the minority as well as progressive integration into major Czech society and subsequent assimilation. Our research has shown that the Czech company show great understanding and tolerance for national education. Termination of a single slovak school in our opinion does not mean the disappearance of the slovak minority in the Czech Republic and the consciousness of national identity among its members retains and minority exerts its active work in the cultural sphere.

Bibliografické informácie (sk)

ŠRAJEROVÁ, Oľga. Retrospektíva, súčasnosť a perspektíva školstva národnostných menšín v Českej republike (Vývoj po roku 1945). Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

ŠRAJEROVÁ, Oľga. Retrospective, Present and perspective of education of national minorities in the Czech Republic (Development after 1945). Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok