Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Assessment of identification with the macro-social services and the perception of belonging to their own nation

Posudzovanie identifikácie sa s makrosociálnymi útvarmi a vnímanie svojej príslušnosti k vlastnému národu

Autor:

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Z hľadiska nášho výskumu rozhodujúcu úlohu zohrávala analýza posudzovania identifikácie sa s makrosociálnym útvarom národa v kontexte ďalších makrosociálnych útvarov a zachytenie zmien v posudzovaní uvedenej identifikácie súvisiacich s vekom respondentov. Vzťahový rámec analýzy údajov bol daný vekom respondentov (do 25 rokov, od 25 do 50 rokov a nad 50 rokov) a porovnaním hodnotenia vlastnej príslušnosti k danému sociálnemu útvaru v určitej vekovej kategórii a tým, ako respondent vníma príslušnosť svojich predchodcov, resp. následníkov k tomuto sociálnemu útvaru. Zároveň sme sa pokúsili pomocou faktorovej analýzy preskúmať umiestnenie kategórie národa v štruktúre ostatných vybraných makrosociálnych útvarov. Zistili sme, že respondenti vnímajú kategóriu národ spolu s kategóriami obec, región, náboženské spoločenstvo.

Abstract

In terms of our research analysis assessing identification has played a crucial role with the nation's macro-social services in the context of other macro- units and capture changes in the assessment of the identification of age-related respondents. Relational framework for data analysis was the age of the respondents (25 years, 25-50 years and above 50 years) and comparing the user’s own belonging to a given social formation in an age group and how respondents perceived competence of their predecessors, respectively successors to this social service. We also used factor analysis to examine the location of the nation in the category of selected macro- structure of other departments. We found that respondents perceive the category of the nation along with the categories of municipality, region and religious community.

Bibliografické informácie (sk)

FRANKOVSKÝ, Miroslav. Posudzovanie identifikácie sa s makrosociálnymi útvarmi a vnímanie svojej príslušnosti k vlastnému národu. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

FRANKOVSKÝ, Miroslav. Assessment of identification with the macro-social services and the perception of belonging to their own nation. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok