Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

An attempt to look on some problems of development of Roma people at Slovakia in nineties

Pokus o pohľad na niektoré problémy vývoja Rómov na Slovensku v 90. rokoch

Autor:

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice  jurova@saske.sk  

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok pozostáva z dvoch častí. Pozornosť sa zameriava na sledovanie zmien v postojoch štátnych orgánov po roku 1989 k rómskej minorite. Akceptovanie etnicity Rómov viedlo k vydaniu a prijatiu viacerých vládnych materiálov. Mimoriadne sa však zhoršila reálna životná, vzdelanostná, sociálna situácia príslušníkov rómskej menšiny. V roku 1995 bol ustanovený osobitný splnomocnenec a začal návrat starej sociálnej politiky k „sociálnej skupine, kultúre chudoby, underclass“. V tomto kontexte sa vyvíjala rómska politická scéna. Prechádzala všetkými etapami a detskými chorobami neskúsených rómskych lídrov. Množstvo vzniknutých a zanikajúcich subjektov, neúspechy vo voľbách, spájanie a rozpadávanie sa vytvorených asociácií, združení dokumentuje ich zložitý vývoj v tomto období. Aj najsilnejšia strana  Rómska občianska iniciatíva  fungovala vo vleku Mečiarovej HZDS.

Abstract

The article consists of two parts. Attention is focused to monitor the changes in attitudes to Roma minority of state organs after 1989. Accepting the Roma ethnicity led to publish and accept various government materials. The real living, educational and social situation of Roma minority members get worse extremely. In 1995 the special attorney was constituted. Old social policy of “social group, culture of poverty, underclass” had returned. In that context Roma political scene was developing and it went through all stages and child illnesses of inexperienced Roma leaders. Many rising and ending subjects, bad luck in elections, connecting and breakdowns of associations document their difficult development in that period. Also the strongest party “The Roma civil initiative” operated in tow of Mečiar´s HZDS (Movement for Democratic Slovakia).

Bibliografické informácie (sk)

JUROVÁ, Anna. Pokus o pohľad na niektoré problémy vývoja Rómov na Slovensku v 90. rokoch. Človek a spoločnosť, 1999, roč. 2 , č. 3.

Bibliographic information

JUROVÁ, Anna. An attempt to look on some problems of development of Roma people at Slovakia in nineties. Individual and Society, 1999, Vol. 2 , No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok