Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Examining the measure of personal identification of the majority and minority members with the macro-social units

Skúmanie miery osobnej identifikácie príslušníkov majority a minority s makrosociálnymi útvarmi

Autor:

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk  

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Článok prezentuje výsledky výskumu zameraného na meranie sociálnej a osobnej identity. Konkrétne sa zameriava na mieru identifikovania sa s makrosociálnymi útvarmi z pohľadu etnických spoločenstiev - spolu žijúcej majority a minority, teda na postihnutie odlišností jednotlivých etník vo vzťahu k makrosociálnym útvarom. 

Abstract

Paper presents outcomes of the research focused on the measurement of social and personal identity. It focuses specifically on the measure of identification with macro-social units from the view of ethnic societies – majority and minority living together- it means measuring differences of separated ethnicities in the relationship to macro-social units.

Bibliografické informácie (sk)

HOMIŠINOVÁ, Mária. Skúmanie miery osobnej identifikácie príslušníkov majority a minority s makrosociálnymi útvarmi. Človek a spoločnosť, 1999, roč. 2 , č. 2.

Bibliographic information

HOMIŠINOVÁ, Mária. Examining the measure of personal identification of the majority and minority members with the macro-social units. Individual and Society, 1999, Vol. 2 , No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok