Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Computer-mediated communication and disinhibited behavior

Počítačom sprostredkovaná komunikácia a disinhibované správanie

Autor:

Peter Bajan, pbajan@ns.saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V príspevku je venovaná pozornosť problematike disinhibovaného správania v prostredí počítačom sprostredkovanej komunikácii. Ponúka prehľad výskumov a súčasného stavu poznania v tejto oblasti a v súlade s projektom svojej dizertačnej práce autor navrhuje alternatíny spôsob nazerania a skúmania problematiky disinhibovaného správania vo virtuálnom priestore, vychádzajúci z teórie kognitívnych reprezentácií noriem.

Abstract

The paper is devoted attention to the issue of disinhibited behavior in the environment of computer-mediated communication. Offers an overview of research and the current state of knowledge in this area and in accordance with the project his dissertation author proposes alternative way of looking and examining issues of disinhibited behavior in cyberspace, based on the theory of cognitive representations standards.

Bibliografické informácie (sk)

BAJAN, Peter. Počítačom sprostredkovaná komunikácia a disinhibované správanie. Človek a spoločnosť, 1999, roč. 2 , č. 1.

Bibliographic information

BAJAN, Peter. Computer-mediated communication and disinhibited behavior. Individual and Society. 1999, Vol. 2, No. 1.  

Článok v PDF

Zdieľať článok