Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Personality and motivational contexts of normative beliefs (the theoretical background and research project)

Osobnostné a motivačné súvislosti normatívnych presvedčení (teoretické východiská a projekt výskumu)

Autor:

Beáta Mihinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, mihinova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Úlohou príspevku je priblížiť výskum, ktorý má snahu riešiť problém odhalenia vzájomných vzťahov medzi osobnostnými a motivačnými aspektmi jedinca a jeho normatívnymi presvedčeniami. V úvodnej časti predloženého príspevku sú prezentované najmä teoretické východiská, o ktoré sa výskum opiera. Venujeme sa sociálno -  kognitívnej teórii Alberta Banduru, teórii ohniska noriem a teórii kognitívnych reprezentácii noriem. Za dôležitý pokladáme aj proces internalizácie a self - determinačnú teóriu. V ďalšej časti sú uvedené základné charakteristiky výskumu a jeho predbežné implikácie pre prax.

Abstract

The task of this paper is to bring focus to research, which has a tendency to address the problem of detecting relations between personality and motivational aspects of individual and normative beliefs. In the first part of the present paper is presented mainly the theoretical background on which the research is based. It is dedicated to socio - cognitive theory of Albert Bandura, theory of outbreak of norms and theory of cognitive representation norms. We consider as important the process of internalisation and the self - determination theory. The second part of paper describes the basic characteristics of our research and preliminary implications for practice. 

Bibliografické informácie (sk)

MIHINOVÁ, Beáta. Osobnostné a motivačné súvislosti normatívnych presvedčení (teoretické východiská a projekt výskumu). Človek a spoločnosť, 1999, roč. 2 , č. 1.

Bibliographic information

MIHINOVÁ, Beáta. Personality and motivational contexts of normative beliefs (the theoretical background and research project). Individual and Society, 1999, Vol. 2 , No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok