Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Personality factors of job satisfaction

Osobnostné faktory pracovnej spokojnosti

Autor:

Jana Fecková, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav,Košice, tomkova@saske.sk

Miroslava Kopaničáková, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav,Košice, kopanicakova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cieľom príspevku je analyzovať vzťah pracovnej spokojnosti a osobnostných rysov (Big5),  miesta vnímanej kontroly,sebaúčinnosti a sebahodnotenia. Výskumnú vzorku tvorí 137 zamestnaných respondentov, z toho 73,7% je zamestnaných na plný pracovný úväzok, na čiastočný je zamestnaných 5,8% respondentov, 13,1% sú samozamestnanci/živnostníci a na dohodu pracuje 7,1% respondentov.Priemerný vek účastníkov výskumu je 40,5 rokov s SD= 14,43, pričom minimálny vek je 18 rokov a maximálny 62 rokov. Vzorku tvorí 43,8% mužova 56,2% žien.Výsledky štúdie popisujú mieru pracovnej spokojnosti vo vzťahu k osobnostným rysom, internalite/externalite a charakteristikám sebahodnotenia(sebaúcty a sebaúčinnosti). V rámci komparatívnej analýzy bolo cieľom identifikovať rodové rozdiely a rozdiely vzhľadom na rodičovstvo v rámci pracovnej spokojnosti. Súčasťou analýzy je skúmanie miery vplyvu vybraných faktorov na celkovú úroveň pracovnej spokojnosti. 

Abstract

The aim of this paper is a) to analyse therelationship between job satisfaction and personality traits (Big 5) and b)locus of control and self-efficacy and self-esteem. The research sampleconsists of 137 employed respondents, 73.7% are full-time employed, onpart-time is employed 5.8% of respondents, 13.1% are self-employed and 7.3% ofrespondents has employment agreement. The average age of the research participantsis 40.5 years, SD=14, 43, minimal age is 18 years and maximal 62 years. Thesample consists of 43.8% men and 56.2% women. The results of the study describethe level of job satisfaction in relation to personality traits,internality/externality and the characteristics of self-evaluation (self-esteemand self-efficacy). The aim of the comparative analysis was to identify genderand parenthood differences in the context of job satisfaction. Part of analysisis to examine the degree of influence of selected factors on the overall levelof job satisfaction.

Bibliografické informácie (sk)

FECKOVÁ, Jana – KOPANIČÁKOVÁ, Miroslava. Osobnostné faktory pracovnej spokojnosti. Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 3.

Bibliographic information

FECKOVÁ, Jana – KOPANIČÁKOVÁ, Miroslava.Personality factors of job satisfaction. Individual and Society, 2015,Vol. 18, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok