Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Language communication of the Slovaks in Croatia and Serbia

Jazyková komunikácia Slovákov v Chorvátsku a Srbsku

Autor:

Miroslav Dudok, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, miroslav.dudok@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V príspevku charakterizujeme slovenskú jazykovú enklávu  a diaspóru v Chorvátsku a v Srbsku. Stručne opisujeme historiát slovenského osídľovania a najnovší  demografický vývin slovenskej minority v Chorvátsku a Srbsku. V článku sme ústrednú pozornosť venovali komunikačným vektorom, jazykovej situácii  a jazykovej charakteristike enklávovej a diasporálnej slovenčiny v uvedených krajinách. Na záver sme uviedli základné spoločné i odlišné znaky slovenskej jazykovej komunikácie v Chorvátsku a v srbskej Vojvodine.

Abstract

The article describes the Slovak language enclave and diaspora in Croatia and Serbia. It briefly describes the history of the Slovak settlement process and the recent demographic development of the Slovak minority in Croatia and Serbia. The central attention of the article focuses on the communication vectors, the language situation and linguistic characteristics of the Slovak language enclave and diaspora in these countries. Finally, the article states the basic common and different characters of the Slovak language communication in Croatia and Serbian Vojvodina.

Bibliografické informácie (sk)

DUDOK, Miroslav. Jazyková komunikácia Slovákov v Chorvátsku a Srbsku. Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 2.

Bibliographic information

DUDOK, Miroslav. Language communication of the Slovaks in Croatia and Serbia. Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok