Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The potential of executive functions' training in enhancing self-regulation

Potenciál tréningu exekutívnych funkcií v zlepšovaní sebaregulácie

Autor:

Veronika Zibrinyiová, Univerzita Pavla, Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta,  Katedra psychológie, v.zibrinyiova@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V nasledujúcej teoretickej štúdii prinášame aktuálnu problematiku zlepšovania sebaregulácie prostredníctvom tréningu exekutívnych funkcií. Vychádzame z myšlienok nedávnych zistení (napr. Hofmann, Schmeichel, Baddeley, 2012), ktoré naznačujú, že tréning exekutívnych funkcií má potenciál v zlepšovaní sebaregulácie. Našim cieľom je pozrieť sa na túto problematiku z teoretického hľadiska a navrhnúť odporúčania pre realizáciu tréningového programu. Prinášame pohľad na tréningový program exekutívnych funkcií, jeho úlohy a hodnotenie jeho úspešnosti. Vzhľadom na mnohé benefity vyššej miery sebaregulácie a exekutívnych funkcií považujeme túto tému za prínosnú. 

Abstract

The following theoretical study focuses on a current topic of enhancing self-regulation through the executive functions training. We are building upon the ideas of recent findings (e.g. Hofmann, Schmeichel, Baddeley, 2012) suggesting that the training of executive functions has significant potential to improve the level of self-regulation. Our goal is to look at this issue from a theoretical point of view and offer some suggestions for the training implementation. Moreover we provide insight into the training program of the executive functions, its tasks, and its evaluation. We consider this issue to be relevant and important, mostly because of many benefits connected with the higher level of self-regulation and executive functions. 

Bibliografické informácie (sk)

ZIBRINYIOVÁ, Veronika. Potenciál tréningu exekutívnych funkcií v zlepšovaní sebaregulácie. Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 4.

Bibliographic information

ZIBRINYIOVÁ, Veronika. The potential of executive functions' training in enhancing self-regulation. Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok