Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Hungarian irredenta in the context of political situation in Central Europe (years 1929 – 1938)

Hungarian irredenta in the context of political situation in Central Europe (years 1929 – 1938)

Autor:

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, olejnik@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok analyzuje príčiny a charakter iredentistických aktivít maďarských vlád vo vzťahu k Československu v sledovanom období. Principiálnym zámerom iredenty bolo etablovať alternatívu k plánom priamej anexie Slovenska, alebo aspoň časti slovenského územia obývaného maďarskou minoritou. Cieľom iredenty, okrem iného, bolo upevniť národnostné povedomie maďarského obyvateľstva na Slovensku, kultivovať historický odkaz Uhorska a eliminovať integračné procesy, ktorú by oslabovali väzby príslušníkov maďarskej komunity k materskej krajine. Paralelne s nárastom politickej nestability v druhej polovici tridsiatych rokov sa intenzifikovali aj iredentistické aktivity v prostrední maďarskej komunity. Postavenie väčšiny maďarského obyvateľstva na Slovensku sa dramaticky zmenilo po Viedenskej arbitráži, keď väčšina príslušníkov maďarskej minority bola pripojená v Maďarsku.

Abstract

The paper is analyzing causes and character of irredentist activities of Hungarian governments in relation to Czechoslovakia during the monitored period. Principal aim of irredenta was to establish an alternative to the direct annexation of Slovakia, or at least of part of the Slovak territory inhabited by the Hungarian minority. The goal of irredenta, besides other, was also to reinforce ethnic awareness of the Hungarian population in Slovakia, to cultivate a historic legacy of Hungary and to eliminate integral processes, which could weaken connections of members of the Hungarian community toward their kin country. Parallel with the increase of political instability during the second half of thirties, intensify also irredentist activities among ethnic Hungarians. The status of majority of Hungarians living in Slovakia was dramatically changed after the annexation of the majority of Hungarians to Hungary.

Bibliografické informácie (sk)

OLEJNÍK, Milan. Hungarian irredenta in the context of political situation in Central Europe (years 1929 – 1938). Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 4.

Bibliographic information

OLEJNÍK, Milan. Hungarian irredenta in the context of political situation in Central Europe (years 1929 – 1938). Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok