Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Modelling the relationships between work-to-family conflict, work and family stressors and well-being

Modelling the relationships between work-to-family conflict, work and family stressors and well-being

Autor:

Denisa Fedáková, Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences Košice, dfedak@saske.sk

Marek Dobeš, Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences Košice, dobes@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V príspevku testujeme tri štrukturálne modely týkajúce sa konfliktu plynúceho z práce do rodiny. Prediktory a dôsledky konfliktu z práce do rodiny sa zasahujú do rodinnej oblasti – tú reprezentujú rodinné stresory (nezhody s partnerom), do pracovnej oblasti  - tú reprezentujú stresory v práci (pracovné nároky) a do oblasti prežívania – tú reprezentuje vnímaná subjektívna pohoda. Dáta, ktoré boli použité v analýzach pochádzajú z druhého kola Európskej sociálnej sondy (ESS 2004/2005). Cieľom príspevku je preskúmať oba smery vzťahov medzi konfliktom z práce do rodiny a pracovnými nárokmi, partnerskými nezhodami a subjektívnou pohodou. Výsledky podporujú teóriu prelínania (the spill-over theory) (Eby et al. 2010; Champoux, 1978) v tom zmysle, že oblasti práce a rodiny sa prelínajú a tak pracovné a rodinné stresory môžu vysvetliť konflikt plynúci z práce do rodiny ako prediktory ale môžu byť aj mierou konfliktu vysvetľované ako jeho dôsledky. Zistenia taktiež poukazujú obojstranný vplyv konfliktu z práce do rodiny na subjektívnu pohodu a naopak. 

Abstract

The current study examines three structural equation models concerning work-to-family conflict. The predictors and outcomes of work-to-family conflict pertained to family domain, represented by family stressors such as partnership disagreements; to work domain, represented by work stressors such as work demands; and to affective domain, represented by subjective well-being perception. We focus on the relationship between the three domains (work, family, and affective) and work-to-family conflict using the European Social Survey R2 (2004/2005) data. The aim of the study is to explore the bidirectional links between work-to-family conflict and selected factors: work demands, partnership disagreement and subjective well-being. Our results support the spill-over theory (Eby et al. 2010; Champoux, 1978) claiming that the domains of work and family spill over and that work stressors and family stressors can both explain work-family conflict as predictors and be explained by work-family conflict as its outcomes. The results also show reciprocal effects of the affective domain on work-to-family conflict and vice versa.

Bibliografické informácie (sk)

FEDÁKOVÁ, Denisa – DOBEŠ, Marek. Modelling the relationships between work-to-family conflict, work and family stressors and well-being. Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 3.

Bibliographic information

FEDÁKOVÁ, Denisa – DOBEŠ, Marek. Modelling the relationships between work-to-family conflict, work and family stressors and well-being. Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok