Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The population of Kosice in the 19th century in the works of contemporary authors and historians (Part III)

Počet obyvateľov Košíc v 19. storočí v prácach dobových autorov a súčasných historikov (resp. autorov) III. časť

Autor:

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk

Nikola Regináčová, Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, nikola.reginacova@upjs.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The work includes a detailed analysis of the writings of contemporary authors and historians in the current issue of population development in Kosice in that period. Population phenomena and processes of any society attracts great attention, because of their impact on economic, cultural and social development. Therefore, the research into the population and their location is a natural and essential part of the migratory movements and population growth. The work details the state of knowledge of contemporary historians writing about the population of Kosice in that period. Post was prepared as a continuation of a study evaluating archival sources and statistical documents of the population in Kosice 19 century. It should also serve as teaching material for students of historical demography.

Bibliografické informácie (sk)

SÁPOSOVÁ, Zlatica – REGINÁČOVÁ, Nikola. Počet  obyvateľov Košíc v 19. storočí v prácach dobových autorov a súčasných historikov (resp. autorov) III. časť,  Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 2.

Bibliographic information

SÁPOSOVÁ, Zlatica – REGINÁČOVÁ, Nikola. The population of Kosice in the 19th century in the works of contemporary authors and historians (Part III). Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok