Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Generational and local aspects of perceived safety by Slovaks in the European Social Survey (results from Rounds 2 – 6).

Generačný a lokálny aspekt vnímania bezpečia Slovákmi vo výskume ESS (výsledky 2. – 6. kola ESS)

Autor:

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, homisin@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cieľom uvedeného článku je prezentovať výsledky projektu Európskej sociálnej sondy týkajúce sa problematiky individuálneho vnímania bezpečia slovenskými respondentmi, ktorá bola sledovaná dvomi výskumnými premennými (položkami) zameranými na charakteristiku bezpečnostnej situácie a reflexiu osobnej skúsenosti s kriminalitou. Porovnávali sa výsledky za jednotlivé kolá realizované v SR  (2. – 6. kolo) a zároveň sa skúmali súvislosti vnímania individuálneho bezpečia z generačného a lokálneho hľadiska.

Abstract

The aim of the paper is to present results of the ESS project concerning the individually perceived safety by Slovak respondents which was monitored by two variables: characteristics of security situation and reflection of personal experience with crime. Slovak data from rounds 2 – 6 were compared and the perceived individual safety was analysed from generational and local aspects.

Bibliografické informácie (sk)

HOMIŠINOVÁ, Mária. Generačný a lokálny aspekt vnímania bezpečia Slovákmi vo výskume ESS (výsledky 2. – 6. kola ESS). Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 1.

Bibliographic information

HOMIŠINOVÁ, Mária. Generational and local aspects of perceived safety by Slovaks in the European Social Survey (results from Rounds 2 – 6). Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok