Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The effectiveness of universal prevention programs of substance use among primary school students.

Efektívnosť programov univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi školákmi

Autor:

Marianna Berinšterová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, marianna.berinsterova@upjs.sk

Oľga Orosová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, olga.orosova@upjs.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

Universal prevention within the school setting can be an effective method to prevent risky behavior in adolescents. The aim of the study is to analyze the prevention of substance use programs in terms of their curriculum content, implemented approach and mediation mechanism. The curricula of 17 studies that satisfied established criteria were sorted into 3 categories: knowledge, skills, and variables related to self-concept. The programs implemented an information giving approach, a social influence approach and skills enhancement approach. The knowledge, attitudes and beliefs related to substance abuse, and resistance self-efficacy, were identified as significant mediators of program effectiveness. The future direction of prevention development assumes implementing effective strategies of prevention, dissemination of programs which effectiveness and psychological mechanism has been confirmed by previous research.

Bibliografické informácie (sk)

BERINŠTEROVÁ, Marianna – OROSOVÁ, Oľga. Efektívnosť programov univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi školákmi. Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 1.

Bibliographic information

BERINŠTEROVÁ, Marianna – OROSOVÁ, Oľga. The effectiveness of universal prevention programs of substance use among primary school students. Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok