Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Health of Roma in eastern Slovakia.

Zdravie Rómov na východnom Slovensku

Autor:

Beáta Hubková, Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF a LABMED, a.s.,  beata.hubkova@student.upjs.sk

Soňa Tkáčiková, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Košice,sona.tkacikova@upjs.sk

Juraj Guzy, Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF a LABMED, a.s., juraj.guzy@upjs.sk

Mária Mareková, Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF a LABMED, a.s., maria.marekova@upjs.sk

HEPA-META tím, Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF a LABMED, a.s. – Jarčuška Peter, Madarasová Gecková Andrea, Mareková Mária, Pella Daniel, Siegfried Leonard, Jarčuška Pavol, Pastvová Lýdia, Fedačko Ján, Kollárová Jana, Kolarčik Peter, Bobáková Daniela, Veselská Zuzana, Babinská Ingrid, Dražilová Sylvia, Rosenberger Jaroslav, Schréter Ivan, Kristián Pavol, Veseliny Eduard, Janičko Martin, Virág Ladislav, Birková Anna, Kmeťová Marta, Halánová Monika, Petrášová Darina, Cáriková Katarína, Lovayová Viera, Merkovská Lucia, Jedličková Lucia, Valková Ivana

ISSN: 1335-3608

Abstract

Roma constitute the most numerous ethnic minority in EU and the 2nd most numerous national minority in Slovakia. Roma are characterised with a significantly different way of life compared to the majority, resulting often in marginalisation, immunocompromitation and deteriorated health. The present paper summarizes the latest findings on the health status of Roma in Slovakia conducted in 2011 within the HEPA META cross-sectional population-based project and tries to answer the question whether the concerns about the Roma – from a health perspective – are justified.

Bibliografické informácie (sk)

HUBKOVÁ, Beáta – TKÁČIKOVÁ, Soňa – GUZY, Juraj – MAREKOVÁ, Mária – HEPA-META tím. Zdravie Rómov na východnom Slovensku. Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 1.

Bibliographic information

HUBKOVÁ, Beáta – TKÁČIKOVÁ, Soňa – GUZY, Juraj – MAREKOVÁ, Mária – HEPA-META tím. Health of Roma in eastern Slovakia. Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok