Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The state of data processing, notes to the census and „inventory of souls“ on the example of City of Košice, Part I.

Stav spracovania údajov, poznámky k sčítaniam obyvateľov a „súpisom duší“ na príklade Košíc I. časť

Autor:

Zlatica Sáposová , Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk

Nikola Regináčová, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  nikolareginacova@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstract

The study which that was published in two parts, had as its main aim set the main aim to provide information and also a description of documents containing numeral data of position and number of inhabitants in of Košice in 19th century.

Bibliographic information

SÁPOSOVÁ, Zlatica – REGINÁČOVÁ, Nikola. The state of data processing, notes to the census and „inventory of souls“ on the example of City of Košice, Part I. Individual and Society, 2012, Vol. 15, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok