Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Opinions of Slovak Youth in Slovakia and Hungary about Ethno-Cultural Development of Ethnical Minorities.

Názory slovenskej mládeže na Slovensku a v Maďarsku na etnokultúrny rozvoj etnických minorít

Autor:

Ladislav Lenovský, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, llenovsky@ukf.sk

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisinova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The main purpose of this contribution is to publicize research results of the lingual-communicative behavior of the Slovak youth in Slovakia and Hungary, which were obtained in 2010 in both named countries. We analyze an indicator of the minority ethno-cultural development, as well as three selected components of it – individually and in reciprocal interrelations, as well.The referential framework of this article consists of two analytical levels:

- analysis of opinions relating to the development of the national culture (Slovak or Hungarian), mother language (Slovak or Hungarian) and national education (Slovak or Hungarian),

- analysis of mutual contexts of research participant opinions (individual groups about ethno-cultural development of minorities with regard to the identification indicators of research participants (locality, family, education).

Bibliografické informácie (sk)

LENOVSKÝ, Ladislav – HOMIŠINOVÁ, Mária. Názory slovenskej mládeže na Slovensku a v Maďarsku na etnokultúrny rozvoj etnických minorít. Človek a spoločnosť, 2011, roč. 14, č. 3.

Bibliographic information

LENOVSKÝ, Ladislav – HOMIŠINOVÁ, Mária. Opinions of Slovak Youth in Slovakia and Hungary about Ethno-Cultural Development of Ethnical Minorities. Individual and Society, 2011, Vol. 14, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok