Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The Hungarian Minority in the political life in Slovakia (as per example of 2008) I. (general characteristic).

Maďarská menšina v politickom živote na Slovensku (na príklade roku 2008) I. (všeobecná charakteristika)

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,sutaj@saske.sk
Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,saposova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The first part of three part analyze about situation of Hungarian minority in political life in Slovakia concluding analyze of global status of Slovakian Hungarians in 2008, voted through and preparing legislatives norms which impact  status of Hungarian minority in Slovakia.

Bibliografické informácie (sk)

ŠUTAJ, Štefan – SÁPOSOVÁ, Zlatica. Maďarská menšina v politickom živote na Slovensku (na príklade roku 2008) I. (všeobecná charakteristika). Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 2.

Bibliographic information

ŠUTAJ, Štefan – SÁPOSOVÁ, Zlatica. The Hungarian Minority in the political life in Slovakia (as per example of 2008) I. (general characteristic).Individual and Society, 2009, Vol

Článok v PDF

Zdieľať článok