Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Slovaks living in Hungary and Hungarians living in Slovakia. Empirical analysis on the construction of national identity.

Slováci v Maďarsku a Maďari na Slovensku (empirická analýza konštrukcie etnickej identity)

Autor:

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, homisin@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The aim of this study is an empirical analysis of the construction of ethnic identity of Slovaks living in Hungary and Hungarians living in Slovakia.On the basis of research conducted in Hungary and Slovakia, the author analyses both minorities from the point of view of ethnic construction and its possible development.

Bibliografické informácie (sk)

HOMIŠINOVÁ, Mária. Slováci v Maďarsku a Maďari na Slovensku (empirická analýza konštrukcie etnickej identity). Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 1.

Bibliographic information

HOMIŠINOVÁ, Mária.Slovaks living in Hungary and Hungarians living in Slovakia. Empirical analysis on the construction of national identity. Individual and Society, 2009, Vol. 12, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok