Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Cultural aspects of the development of the Ruthenian and Ukrainian minority in Slovakia in the Post-War decade.

Kultúrne aspekty vývoja rusínskej a ukrajinskej menšiny na Slovensku v povojnovom decéniu

Autor:

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, konecny@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The cultural development of the Ruthenian population in Slovakia was in the last centuries markedly influenced by many different factors. Ruthenians was evidently marked by certain conservatism, isolation and disability to join democratizing and liberating movements of that time.

Bibliografické informácie (sk)

KONEČNÝ, Stanislav. Kultúrne aspekty vývoja rusínskej a ukrajinskej menšiny na Slovensku v povojnovom decéniu.Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 1, s.

Bibliographic information

KONEČNÝ, Stanislav. Cultural aspects of the development of the Ruthenian and Ukrainian minority in Slovakia in the Post-War decade. Individual and Society, 2009, Vol. 12, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok