Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Behavioral strategies in difficult situations and social norms

Stratégie správania v náročných situáciach a sociálne normy

Autor:

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cieľom štúdie bolo overovanie predpokladu, či preferovanie určitej stratégie správania súvisí so sociálnymi normami. Výskumu sa zúčastnilo 136 respondentov, ktorých úlohou bolo vyplniť 3 dotazníky. Stratégie správania v náročných situáciách boli zisťované Dotazníkom SPNS (r), injunktívne, deskriptívne a personálne normy sme zisťovali v situáciách kontraagresie špeciálne zostaveným dotazníkom. Výsledky poukázali na viaceré významné vzťahy medzi stratégiami správania v náročných situáciách a jednotlivými typmi noriem, tieto zistenia však nie sú jednoznačné z hľadiska štatistickej signifikancie. 

Abstract

The aim of the study was to test the assumption, whether preferring certain behavioral strategies is related to social norms. Participants of the research were 136 respondents, whose task was to complete three questionnaires. Behavioral strategies in difficult situations have been measured by Questionnaire SPNS (r), injunctive, descriptive and personal norms were measured in the situations of contraaggression by specially created questionnaire. The results pointed out a number of significant relationships between behavioral strategies in difficult situations and different types of norms, but these findings are not clear in terms of statistical significance.

Bibliografické informácie (sk)

FRANKOVSKÝ, Miroslav. Stratégie správania v náročných situáciach a sociálne normy. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

FRANKOVSKÝ, Miroslav. Behavioral strategies in difficult situations and social norms. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok