Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Ruthenians and political developments in Slovakia (Milestones - Problems - Perspectives)

Rusíni a politický vývoj na Slovensku (medzníky - problémy - perspektívy)

Autor:

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, konecny@saske.sk

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Autor podáva stručný prehľad dejín rusínskej menšiny na Slovensku. Poukazuje najmä na dôležité zmeny v ich priebehu a dôsledky pre vývoj tohto etnika. Zdôrazňuje tiež potrebu skúmať históriu menšiny a poučiť sa z nej.

Abstract

The author gives a brief overview of the history of the Ruthenian minority in Slovakia. Notes in particular the important changes during and implications for the development of this ethnic group. It also stresses the need to study the history of minorities and learn from it.

Bibliografické informácie (sk)

KONEČNÝ, Stanislav - GAJDOŠ, Marián. Rusíni a politický vývoj na Slovensku (medzníky - problémy - perspektívy). Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

KONEČNÝ, Stanislav - GAJDOŠ, Marián. Ruthenians and political developments in Slovakia (Milestones - Problems - Perspectives). Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok