Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Roma people at Slovakia after 1945 and in process of transformation of our society

Rómovia na Slovensku po roku 1945 a v procese transformácie našej spoločnosti

Autor:

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, jurova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok v stručnej a hutnej podobe bilancuje stav výskumu v danom období. Poukazuje na stále nepoznanú a neprebádanú históriu Rómov na našom území, nezáujem o realizáciu tohto výskumu. Konfrontácia poznatkov dokumentuje závažnú úlohu zásahov štátnej sféry, ktoré poznamenali vývoj tejto minority v jednotlivých obdobiach. Otvorenou otázkou ostávalo sledovanie migrácie Rómov po druhej svetovej vojne zo Slovenska do Čiech a možnosti usídlenia. Aj mimoriadne nepriaznivá situácia rómskej menšiny v 90. rokoch je dôsledkom predchádzajúcej asimilačnej politiky.

Abstract

The article briefly evaluates state of research in that period. It suggests unknown and unexplored history of Roma people in our area, and also the lack of interest of realization of this research. Review of findings documents substantial task of state scope interventions. These interventions influenced the development of the minority in particular periods. After the 2nd World War Roma people migrated from Slovakia to Czech. Monitoring of the migration and possibilities of settling down remains the open question. Former assimilatory policy consequenced to extremely unfavorable situation of Roma minority in nineties.

Bibliografické informácie (sk)

JUROVÁ, Anna. Rómovia na Slovensku po roku 1945 a v procese transformácie našej spoločnosti. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

JUROVÁ, Anna. Roma people at Slovakia after 1945 and in process of transformation of our society. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok