Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Solving scientific and research tasks at Institute of Social Sciences in 1998

Riešenie vedeckovýskumných úloh na Spoločenskovednom ústave SAV v roku 1998

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Bibliografické informácie (sk)

ŠUTAJ, Štefan. Riešenie vedeckovýskumných úloh na Spoločenskovednom ústave SAV v roku 1998. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok