Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The issue of socio-economic status of the Hungarian minority in Slovakia in the 20th Century

Problematika sociálnoekonomického postavenia maďarskej minority na Slovensku v 20.storočí

Autor:

Mojmír Staško, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, stasko@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Postavenie maďarskej minority na Slovensku bolo počas celého 20. storočia okrem iných faktorov determinované aj sociálnoekonomickými aspektmi. Maďarská menšina prakticky homogénne osídľovala územie južného Slovenska, geograficky pritom bezprostredne susedila so štátom materského národa. Tento fakt jej umožňoval udržiavať určité kultúrne a politické kontakty, ktoré jej na rozdiel od izolovaných etnických skupín v Európe uľahčovali jej postavenie. V sociálnoekonomickej sfére však postavenie príslušníkov maďarskej minority bolo v plnej závislosti od prístupu československého štátu.


Abstract

Position of the Hungarian minority in Slovakia was during the entire 20th century, among other factors determined by the socio-economic aspects. The Hungarian minority practically homogeneous colonized the territory in southern Slovakia, while geographically immediately adjoined with the state of the parent nation. This has enabled it to maintain certain cultural and political contacts to it as opposed to isolated ethnic groups in Europe, facilitating its position.  In the socio-economic sphere, however, the status of the Hungarian minority was fully depending on the approach of the Czechoslovak state.


Bibliografické informácie (sk)

STAŠKO, Mojmír. Problematika sociálnoekonomického postavenia maďarskej minority na Slovensku v 20. storočí. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information

STAŠKO, Mojmír. The issue of socio-economic status of the Hungarian minority in Slovakia in the 20th Century. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok