Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Problems of dilemmas solving in terms of social norms

Problematika riešenia dilém z hľadiska sociálnych noriem

Autor:

Beáta Mihinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, mihinova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V príspevku sú prezentované základné informácie o výskume, ktorý sa týka riešenia dilém v súvislosti so sociálnymi normami. Tento výskum je realizovaný v rámci grantu č. 2/4168/98 VEGA, ktorý má názov „Úloha sociálnych a implicitných noriem v stratégiách správania". V úvodnej časti sú prezentované základné východiská formulovania problému projektu. Výskum má niekoľko predbežných cieľov: a) overenie validity a fungovania modelu diferenciácie sociálnych a personálnych noriem – IDP v situáciách riešenia dilém, b) vytvorenie metodiky, ktorá sa použije k overeniu spomínaného modelu IDP, c) skúmanie konfigurácie jednotlivých typov noriem na interindividuálnej úrovni vo vybraných dilematických situáciách. Jadrom článku je prezentácia výsledkov doteraz realizovaného empirického výskumu.

Abstract

In the paper there are presented the basic information about the research, which relates to solution of dilemmas in relation to social norms. This research is conducted unde ther grant no. VEGA 2/4168/98, entitled 'The role of social norms and implicit norms in the strategies of behavior. "In the introductory section we  present the basic assumptions of the problem of the project formulation. Preliminary research has several objectives: a) to verify the validity and functioning of model differentiation of social and personal norms - IDP situations in solving dilemmas, b) the creation of a methodology to be used to verify  the IDP model, c) examining the configuration of different types of norms for inteidividual leve in selected  dilemma situations. The core of the article is to present the results of empirical research conducted so far.

Bibliografické informácie (sk)

MIHINOVÁ, Beáta. Problematika riešenia dilém z hľadiska sociálnych noriem. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 4.

Bibliographic information


MIHINOVÁ, Beáta. Problems of dilemmas solving in terms of social norms. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok