Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

An intergenerational differences in the perception of belonging to the macro-social units

Intergeneračné rozdiely vo vnímaní príslušnosti k makrosociálnym útvarom

Autor:

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, franky@saske.sk

Eva Bolfíková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, bolfikov@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cieľom štúdie je zisťovanie miery rozdielov medzi hodnotením vlastnej príslušnosti (seba) a prisúdenou (nasledovníkmi, predchodcami) identifikáciou s makrosociálnymi útvarmi. Výskumný súbor tvorilo 365 respondentov z Košíc, Prešova a okolia, z čoho 42,74% tvorili muži a 57,26% ženy. Z hľadiska veku, boli rovnomerne zastúpené skupiny respondentov do 25 rokov (40,05%), a medzi 25 a 50 rokom (48,50%).Najmenej početnou bola skupina nad 50 rokov (11,44%). Uvedená analýza bola zameraná na zisťovanie rozdielov vo vnímaní vlastnej sociálnej identity k sledovaným sociálnym útvarom danou vekovou kategóriou a tým ako je identita tejto vekovej kategórie vnímaná predchodcami, resp. nasledovníkmi.  Výsledky preukázali, že respondenti sa najviac identifikujú s ľudstvom ako celkom a svojím národom, pričom najmenej sa cítia byť príslušníkmi náboženských spoločenstiev. Analýza tiež poukázala na fakt, že vek je významným diferencujúcim faktorom  hodnotenia pocitu príslušnosti k sociálnym útvarom a jeho vplyv je výrazne determinovaný objektom hodnotenia. 

Abstract

Aim of the study is to detect the degree of differences between assessments own belonging (oneself) and imputation (successors, predecessors) by identification of macro social units. The sample included 365 respondents from Košice, Prešov and surroundings, of which 42.74 % were males and 57.26 % females. In terms of age, were evenly mixed groups of respondents under 25 (40.05 %), and between 25 and 50 years (48.50 %). Least numerous group was over 50 (11.44 %). Analysis was aimed at detecting differences in the perception of their social identity to the monitoring of social units by age and the identity of this age group perceived by predecessors, resp. followers. The results showed that respondents most identify with humanity as a unit and their people, while at least feel  to be members of religious communities. The analysis also highlighted the fact that age is major differentiating factor in the evaluation of the feeling of belonging to social units and its impact is significantly determined by the object of evaluation.

Bibliografické informácie (sk)

FRANKOVSKÝ, Miroslav - BOLFÍKOVÁ, Eva. Intergeneračné rozdiely vo vnímaní príslušnosti k makrosociálnym útvarom. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 1.

Bibliographic information

FRANKOVSKÝ, Miroslav - BOLFÍKOVÁ, Eva. An intergenerational differences in the perception of belonging to the macro-social units. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok